Prelucrarea datelor cu caracter personal

Partile au convenit prezentul Acord privind prelucrarea datelor personale ale beneficiarului si drepturile sale privind aceasta procesare in conformitate cu Regulamentul general privind protectia datelor si libera circulatie a acestor date (UE) 2016/679(GDPR) aplicabile incepand cu data de 25 mai 2018, prin care se stabilesc urmatoarele:


Tipuri de date cu caracter personal si categorii de persoane vizate

 1. In baza colaborarii comerciale dintre parti si/sau contractului incheiat intre parti, datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii sunt urmatoarele:
 2. a.) date personale: nume si prenume, adresa, telefon, adresa de email
  b.) date cu caracter special, dupa caz: codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate sau alte date de identificare necesare derularii relatiilor comerciale dintre parti
 3. Categoriile de persoane vizate sunt urmatoarele: reprezentantii/destinatarii desemnati de beneficiar si persoanele din cadrul beneficiarului care in aceasta calitate preiau direct marfa de la sediul sau punctul de lucru al operatorului sau sunt destinatarii expedierilor trimise de terte persoane.


Durata prelucrarii

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe intreaga perioada de timp cat se deruleaza relatiile comerciale dintre parti si/sau contractul incheiat intre parti va fi in vigoare sau pe perioadele stabilite de legislatia in vigoare.Datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care acestea vor fi prelucrate in scopuri de arhivare in interes public ori legale.


Natura si scopul prelucrarii:

Operatorul va prelucra datele cu caracter personal in temeiul prevederilor legale , contractuale sau pe baza de consimtamant.Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este reprezentat de executarea contractului incheiat intre parti , de buna desfasurare a relatiilor comerciale dintre parti, de indeplinirea obligatiilor in relatia cu autoritatile publice, institutiile bancare sau alti furnizori de servicii.


Drepturile si obligatiile operatorului

Operatorul se obliga fata de beneficiar sa prelucreze datele personale in conformitate cu legislatia aplicabila, dupa cum urmeaza:

 • sa prelucreze datele cu caracter personal in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata
 • sa colecteze datele personale in scopuri determinate, explicite si legitime
 • sa se asigure ca datele personale sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate

 • Drepturile si obligatiile beneficiarului

 • beneficiarul este unicul proprietar al datelor cu caracter personal furnizate de el operatorului sau colectate de catre operator in numele lui
 • beneficiarul are obligatia sa informeze operatorul cu privire la orice date cu caracter personal eronate, rectificate, actualizate sau sterse cu privire la procesarea lor de catre operator la adresa maria.stoicescu@vbh.ro sau la sediul operatorului
 • persoana vizata are dreptul de a-si da/retrage consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal , de acces la datele cu caracter personal, de a face opozitie cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, sau la restictionarea prelucrarii, are dreptul la portabilitatea datelor , la rectificarea datelor cu caracter personal, de a depune plangerea la autoritatea de supraveghere. Fiecare parte contractanta poate fi operator de date cu carácter personal in executarea contractului.