Termene și condiții VBH Romcom Srl


CONDIŢII DE LIVRARE

Odată cu transmiterea comenzii scrise se va preciza şi modalitatea de livrare a mărfurilor cumpărate.
Livrarea mărfurilor cumpărate poate fi făcută prin:

  1. preluarea directă de către cumpărător de la sediul sau punctul de lucru al vânzătorului, confirmată prin semnarea facturii de către delegatul cumpărătorului.
  2. livrarea la sediul cumpărătorului prin mijloace de transport proprii confirmată prin semnarea facturilor de către cumpărător.
  3. pedierea prin curierat rapid, în acest caz contravaloarea transportului va fi suportată de către cumpărător, iar scrisoarea de trăsură sau de curierat rapid face dovada deplină a livrării.
  4. pentru coletele peste 2500 mm lungime expeditia prin curier cade exclusiv in sarcina cumparatorului, si se va livra exclusiv pe cheltuiala lor si la indicatiile lor.
   

OBLIGAŢIILE VÂNZĂTORULUI

  1. Vânzătorul se obligă să livreze integral produsele în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la data confirmării comenzii, acest termen putand suferi anumite modificari din motive ce nu pot fi prevazute in situatia expedierii prin curierat rapid.
  2. Vânzătorul se obligă să aducă la cunoştinţa cumpărătorului orice modificare de preţuri cu cel puţin cinci zile lucrătoare înainte de a intra în vigoare.
   

OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI

  1. Cumpărătorul are obligaţia să efectueze plata în modalitatea şi termenul stabilit.
  2. Cumpărătorul pune la dispoziţia vânzătorului Codul Unic de Înregistrare în copie xerox.
  3. În cazul în care cumpărătorul îşi schimbă sediul social, precum şi adresa de livrare a mărfurilor sau adresa de expediere a documentelor, acesta este obligat ca în termen de trei zile de la data acestor modificări să le comunice vânzătorului la adresa de email maria.stoicescu@vbh.ro sau prin corespondenta la sediul din Ungheni nr.1P, jud.Mures.
  4. Cumpărătorul are obligaţia de a trimite confirmările extraselor de cont primite de la vânzător.
   

RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ

Părţile consimt ca în caz de neplată la termenul stabilit, cumpărătorul va achita penalităţi de întârziere de 0,5 % pentru fiecare zi de întârziere şi a diferenţelor de curs valutar până la data achitării integrale a facturilor, chiar dacă această sumă depăşeşte contravaloarea totală a facturilor neachitate.
Prezentul contract constituie titlu executoriu convenţional cu privire la preluarea mărfurilor livrate şi neachitate în termenul de plată stabilit.
Cumpărătorul va achita daune interese pentru neexecutarea totală sau parţială a contractului, reprezentând diferenţe de curs valutar din data scadenţei şi data achitării precum şi pentru alte prejudicii suferite de vânzător. În caz de neplată la termenul stabilit, vânzătorul este îndreptăţit să recupereze integral marfa predată cumpărătorului.
   

CLAUZA PENALĂ

Cumpărătorul declară pe propria răspundere şi sub sancţiunea răspunderii penale privind falsul în declaraţii, că în momentul semnării contractului nu se află în imposibilitate de plată sau nu exista  depusa cerere privind deschiderea procedurii insolvenţei. În cazul în care cele două situaţii survin ulterior semnării prezentului contract, cumpărătorul se obligă să aducă acest lucru la cunoştinţa vânzătorului în termen de 24 de ore de la survenirea imposibilităţii de plată sau de la depunerea cererii privind deschiderea procedurii insolvenţei, sub sancţiunea infracţiunii de înşelăciune.


FORŢA MAJORĂ

Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea în mod necorespunzător a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa după cum este definită prin lege. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de două zile producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.


LITIGII

Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi depus spre soluţionare instanţelor judecătoreşti din Târgu-Mureş.


DISPOZIŢII FINALE

Modificarea acestui contract poate fi făcută numai în scris cu acordul ambelor părţi. Prezentul contract, împreună cu modificările şi anexele sale reprezintă voinţa părţilor.